poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Statut, Działalność i kompetencje

Załącznik do Uchwały Nr 529/14

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia z dnia 6 maja 2014 r.


STATUT

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, zwana dalej Biblioteką, jest wojewódzką biblioteką publiczną oraz biblioteką naukową, której organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

§ 2.

Biblioteka została utworzona na mocy uchwały Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi z dnia 26 lipca 1916 roku. Prawną podstawą jej działania są:

1) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2012 r. poz. 390),

4) Statut.

§ 3.

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną.
 2. Biblioteka działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Łódź.
 4. Biblioteka prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego w zakresie zadań określonych w § 6, § 7 niniejszego statutu.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.


Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 5.

 1. Biblioteka jest publiczną naukową biblioteką Województwa Łódzkiego. Służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i naukowych mieszkańców województwa łódzkiego, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury; dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej na terenie województwa łódzkiego.
 2. Warunki i sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez jej dyrektora.

§ 6.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

4) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek w województwie łódzkim oraz formułowanie i przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego, a także innym organizatorom bibliotek, propozycji zmian w tym zakresie,

5) wydawanie opinii o likwidacji, połączeniu, podziale bibliotek publicznych województwa łódzkiego i przedstawianie ich organizatorom bibliotek oraz Krajowej Radzie Bibliotecznej,

6) współpraca z samorządami, bibliotekami publicznymi, szkolnymi, pedagogicznymi i naukowymi oraz z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi stowarzyszeniami w zakresie wspólnego przeprowadzania przedsięwzięć promujących czytelnictwo na terenie województwa łódzkiego,

7) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

8) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne województwa łódzkiego zadań w zakresie:

a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,

b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,

c) dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,

d) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

9) Doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych oraz bibliotek dla pacjentów w placówkach służby zdrowia.

10) Zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych i zawierających wyniki badań naukowych oraz wspomagających procesy dydaktyczne.

11) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych.

12) Tworzenie oraz udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

13) Współudział w tworzeniu narodowego katalogu centralnego.

14) Współpraca i współdziałanie z bibliotekami innych sieci, w szczególności z siecią bibliotek naukowych województwa łódzkiego oraz instytucjami i organizacjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, kulturalnymi i oświatowymi w zaspokajaniu i rozwoju potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

15) Digitalizacja zbiorów Biblioteki oraz zbiorów bibliotek publicznych i innych współpracujących instytucji województwa łódzkiego w celu ochrony tych zbiorów oraz prowadzenie Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej.

§ 7.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania naukowych, dydaktycznych i kulturalnych potrzeb społeczności regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej.


Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 8.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje i organizuje działalność Biblioteki, samodzielnie podejmuje decyzje oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań.
 3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Biblioteki.
 4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 5. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany zgodnie z procedurą określoną w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 6. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy jednego zastępcy oraz głównego księgowego.
 7. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego.
 8. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraża zgodę na nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora w formie uchwały.
 9. Dyrektor może powoływać stałe lub doraźne organy doradcze (zespoły, komisje) dla określonych spraw.

§ 9.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Łódzkiego oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10.

 1. Biblioteka zatrudnia pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, pracowników administracji i obsługi.
 2. Biblioteka może zatrudniać, w razie potrzeby, specjalistów innych zawodów związanych z jej działalnością.

§ 11.

 1. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określone są w przepisach odrębnych.
 2. Wynagrodzenie dla dyrektora Biblioteki ustala Zarząd Województwa Łódzkiego.

§ 12.

 1. W budynku Biblioteki mogą mieć swoją siedzibę instytucje i organizacje, których działalność statutowa związana jest z zaspokajaniem kulturalnych, czytelniczych potrzeb społeczności województwa łódzkiego, działalnością literacką lub bibliotekarską.
 2. Zasady użyczenia, najmu bądź dzierżawy pomieszczeń w budynku Biblioteki dla instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 1. określa umowa zawierana między stronami.


Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 13.

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora.
 3. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
 4. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Zarząd Województwa Łódzkiego.

§ 14.

 1. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1) środki publiczne otrzymywane w ramach:

a) dotacji podmiotowej,

b) dotacji celowej z budżetu państwa,

c) dotacji celowej od organizatora na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zadań i programów,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) przychody z pobieranych opłat,

4) darowizny,

5) inne źródła.

 1. Przychody z pobieranych opłat, o których mowa w ust. 1, pkt 3 przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe.

§ 15.

1. Biblioteka może, na zasadach przewidzianych w przepisach, prowadzić działalność dodatkową w zakresie:

1) działalności wydawniczej,

2) usług edukacyjnych,

3) usług organizacji konferencji,

4) usług reklamowycho ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Biblioteki.

2. Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16.

Biblioteka wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 17.

Dyrektor Biblioteki może wnioskować do Zarządu Województwa Łódzkiego
o dokonanie zmian w statucie zarządzanej przez siebie instytucji.

§ 18.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.


 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...