poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Struktura
Regulamin organizacyjny
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI - ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 4.

1. Dyrektor jest osobą zarządzającą Biblioteką.

2. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych i Głównego Księgowego.

3. Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora Biblioteki należą w szczególności:

1) reprezentacja Biblioteki na zewnątrz oraz kontakty służbowe z władzami Województwa Łódzkiego,

2) akceptacja planów pracy,

3) polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi,

4) polityka kadrowa,

5) decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Biblioteki,

6) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw,

7) wydawanie zarządzeń i komunikatów,

8) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

9) obronność i bezpieczeństwo publiczne,

10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych Województwa Łódzkiego, w ramach zadań określonych w Statucie Biblioteki,

11) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

4. W czasie nieobecności Dyrektora, Biblioteką kieruje w pełnym zakresie zadań Zastępca Dyrektora do spraw Merytorycznych, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.

§ 5.

Do zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych należy:

1) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,

2) nadzór nad działalnością merytoryczną Biblioteki oraz koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych,

3) przygotowywanie dla Dyrektora dokumentów programowych, zarządzeń dotyczących działalności statutowej Biblioteki,

4) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością podległych komórek organizacyjnych.

§ 6.

1. Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową i realizację budżetu Biblioteki, a w szczególności za:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

§ 7.

1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną w Bibliotece.

2. Komórkami organizacyjnymi są także Główni Specjaliści oraz inne Samodzielne Stanowiska.

3. Kierowników komórek organizacyjnych obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

4. Kierownicy Działów nadzorują wykonywanie zadań nałożonych niniejszym regulaminem oraz odpowiadają za prawidłowe wykonywanie tych zadań.

5. Na czele Działu stoi kierownik, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy tej komórki organizacyjnej.

6. W czasie nieobecności kierownika Działu, kieruje Działem jego zastępca lub inny pracownik właściwej komórki organizacyjnej upoważniony przez Dyrektora Biblioteki na wniosek kierownika Działu.

7. Dyrektor może powołać w ramach poszczególnych Działów sekcje.

8. Sekcją kieruje kierownik Sekcji, który podlega bezpośrednio kierownikowi Działu.

9. W czasie nieobecności kierownika Sekcji, Sekcją kieruje kierownik Działu lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora Biblioteki na wniosek kierownika Działu.

10. Główni Specjaliści oraz pracownicy zatrudnieni na innych Samodzielnych Stanowiskach realizują wykonywanie zadań nałożonych niniejszym regulaminem oraz odpowiadają za ich prawidłowe wykonanie.

11. W czasie nieobecności Głównego Specjalisty lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku decyzję o przekazaniu realizacji ich zadań podejmuje Dyrektor.

12. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności, indywidualnej odpowiedzialności kierowników Działów, Głównych Specjalistów i pracowników zajmujących Samodzielne Stanowiska za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8.

1. Planowaniu działalności Biblioteki, realizacji zadań bieżących oraz oceny wyników działalności statutowej Biblioteki służą narady kierowników komórek organizacyjnych zwoływane przez Dyrektora Biblioteki lub Zastępcę Dyrektora do spraw Merytorycznych, stosownie do potrzeb.

2. W razie potrzeby na narady kierowników komórek organizacyjnych mogą być zapraszani przedstawiciele Związków Zawodowych lub inni pracownicy.

3. Narady są protokołowane.

§ 9.

1. W Bibliotece działają, powołane przez Dyrektora, następujące stałe Komisje i Zespoły:

1) Komisja Doboru Materiałów Bibliotecznych,

2) Zakładowy Zespół Kierowania Obroną Cywilną,

3) Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Dyrektor może powołać doraźne Komisje i Zespoły dla określonych spraw.

3. Komisje i Zespoły, stałe i doraźne, są powoływane spośród pracowników Biblioteki na podstawie Zarządzenia Dyrektora, określającego skład i regulamin ich funkcjonowania.

§ 10.

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne i sekcje:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

a) Sekcja Opracowania Bibliograficznego,

b) Sekcja Czasopism,

c) Sekcja Opracowania Rzeczowego,

2) Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów,

3) Dział Informacji Naukowej,

4) Dział Zbiorów Regionalnych,

5) Dział Zbiorów Specjalnych,

6) Dział Zbiorów Audiowizualnych,

7) Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń,

8) Dział Automatyzacji Biblioteki,

9) Biuro Promocji,

10) Dział Finansowo - Księgowy,

11) Dział Spraw Pracowniczych,

12) Dział Administracyjno - Gospodarczy,

13) Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów,

14) Dział Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń,

15) Główny Specjalista ds. Administracyjnych,

16) Główny Specjalista ds. Komputeryzacji,

17) Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

18) Radca Prawny,

19) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

20) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności,

21) Stanowisko ds. Nadzoru Budowlanego.

2. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 11, pkt. 15-20 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.

3. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 1-9 podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych.

4. Komórka organizacyjna wymieniona w pkt. 10 podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

5. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 12-14, pkt. 21 podlegają bezpośrednio Głównemu Specjaliście ds. Administracyjnych.

6. Podporządkowanie komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11.

W Bibliotece istnieją następujące stanowiska kierownicze:

1) Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

2) Kierownik Sekcji Opracowania Bibliograficznego,

3) Kierownik Sekcji Czasopism,

4) Kierownik Sekcji Opracowania Rzeczowego,

5) Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów,

6) Zastępca Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów,

7) Kierownik Działu Informacji Naukowej,

8) Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej,

9) Kierownik Działu Zbiorów Regionalnych,

10) Zastępca Kierownika Działu Zbiorów Regionalnych,

11) Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych,

12) Kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych,

13) Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń,

14) Kierownik Działu Automatyzacji Biblioteki,

15) Główny Księgowy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego,

16) Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego,

17) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych,

18) Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,

19) Kierownik Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów,

20) Kierownik Działu Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń,

21) Główny Specjalista ds. Administracyjnych,

22) Główny Specjalista ds. Komputeryzacji,

23) Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...