poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna O Bibliotece Zmiana nazwy Biblioteki
Zmiana nazwy Biblioteki

Zmiana nazwy Biblioteki (od 1 stycznia 2013 r.)

Uchwała nr XXIX/558/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  Rok 2012, poz. 3864)

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 listopada 2012 r.
Poz. 3864

UCHWAŁA NR XXIX/558/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz Nr 149, poz. 887), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienia nazwę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - samorządowej instytucji kultury, dla której organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie - na nazwę w następującym brzmieniu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku: Marek Mazur

 

Źródło: http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2012/3864/akt.pdf

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...