niedziela, 18 sierpnia 2019

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Andrzej Kempa (1936-2009) – bibliotekarz, bibliofil, regionalista : bibliografia

Andrzej Kempa (1936-2009) – bibliotekarz, bibliofil, regionalista : bibliografia.

Bibliografię przygotowały Agata Chlebna, Jolanta Dominikowska, Joanna Kantyka ; redakcja Joanna Kantyka.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2011

 

Z przedmowy

Siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin jest dobrą okazją do ukazania dorobku twórczego, aktywności zawodowej i społecznej. Obchodzenie takiego jubileuszu jest zawsze radosne, gdy uczestniczy w nich jubilat. Andrzej Kempa, bibliotekarz, bibliofil, regionalista, żeby wymienić tylko te trzy spośród wielu sfer Jego intelektualnej aktywności, nie doczekał takiego spotkania. Niespodziewana śmierć przerwała 1 października 2009 r. życie Andrzeja Kempy, którego chyba każdy tydzień od czasu przejścia na emeryturę był, jak i we wcześniejszych latach, wypełniony pisaniem kolejnego artykułu, posłowia, wstępu czy biogramu, odkrywaniem i przypominaniem zapomnianych faktów, czy też realizacją planów na kolejną książkę.

Andrzej Kempa urodził się 27 czerwca 1936 roku. Spotkanie wspomnieniowe, które na dzień 29 czerwca 2011 r. przygotowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki wzmocni naszą pamięć o Nim,
a prezentowana bibliografia pozwoli lepiej ocenić różnorodność i bogactwo Jego piśmienniczych dokonań oraz zawodowej i społecznej aktywności.

Wśród ponad 1700 pozycji bibliograficznych znalazło się około 200 opisów książek i innych publikacji, których był autorem, współautorem, redaktorem, do których napisał wstęp czy posłowie. Największą część bibliografii stanowią opisy z gazet oraz czasopism fachowych, naukowych, regionalnych a także popularnych. Wśród tematyki, którą zajmował się Andrzej Kempa należy wymienić w pierwszej kolejności bibliotekarstwo, księgoznawstwo, bibliofilstwo i drukarstwo. Ważne miejsce zajmują publikacje dotyczące dziejów Łodzi i regionu oraz osób z nimi związanych. Trzecią płaszczyzną zainteresowań było literaturoznawstwo, popularyzacja twórczości pisarzy, poetów, dziennikarzy. W części przedmiotowej bibliografii zawarto ponad 150 opisów odnoszących się do działalności zawodowej i społecznej Andrzeja Kempy. Swoje życie zawodowe złączył z dwiema łódzkimi bibliotekami: Biblioteką Główną Akademii Medycznej, a następnie Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego. W obu przepracował po 19 lat, w obu pełniąc także funkcję wicedyrektora. Działalność społeczna to okres ponad 40-letniej aktywności
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół Książki.

W ostatnich kilkunastu miesiącach życia, zajął się szczególnie dziejami biblioteki z książkami polskimi w rosyjskiej Samarze. Współpracując z Anastazją Tymińską, slawistką zamieszkałą od wielu lat  w Łodzi, która natrafiła na kolekcję polskich książek w Samarskiej Obwodowej Bibliotece Publiczno-Naukowej, przyczynił się do opracowania znacznej części znajdujących się tam poloników. W tym miejscu serdecznie dziękuję Pani Anastazji Tymińskiej za jej prace związane z książkami polskimi, a także dziękuję pracownikom naukowym Samarskiej Obwodowej Publiczno-Naukowej Biblioteki za umieszczenie biogramu Andrzeja Kempy w pierwszej i jedynej jak dotychczas Encyklopedii  (Самарская областная универсальная научная библиотека : энциклопедия / Самар. обл. универс. науч. б-ка ; сост. А. Н. Завальный. – Самара : Издательский Дом "Раритет" , - 2009 г. - 297 с.), która w całości poświęcona jest ludziom książki, kultury i nauki związanym z Samarską biblioteką, jedną z największych bibliotek Powołża. Jest to szczególny wyraz uznania dla zaangażowania Andrzeja Kempy na rzecz opracowania tych zapomnianych zbiorów.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza bibliografia pokazuje dobitnie jak wiele interesujących „białych plam” zapełnił Andrzej Kempa, o jak wielu interesujących faktach i ludziach napisał. Był osobowością, którą miło jest wspominać, do której wraca się z szacunkiem.

 

Barbara Czajka

Dyrektor WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej WiMBP (cena 20 zł)

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...